Close
Zoek
Filters
Close

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 


Bijgevoegde bestanden:

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN LUMIDEE BV

Artikel 1: algemeen

 • 1.1 In deze voorwaarden worden met “Koper” bedoeld diegenen die als (toekomstige) contractspartij met Lumidee Headset Company BV in onderhandeling treden en/of met Lumidee Headset Company BV overeenkomsten aangaan met betrekking tot door ons te leveren producten, ook indien meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen gezamenlijk optreden.
 • 1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van Lumidee Headset Company BV, hierna te noemen “Verkoper”, aan en/of met Kopers.
 • 1.3 Onder “Consument” wordt verstaan: een particuliere Koper, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en die een overeenkomst sluit met Verkoper.
 • 1.4 Toepassing van eigen voorwaarden van de Koper of van andere voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.
 • 1.5 Afwijkende Algemene Voorwaarden van Koper binden Verkoper slechts indien en voorzover door Verkoper schriftelijk met zoveel woorden is bevestigd.
 • 1.6 Indien enige bepaling in de met Verkoper gesloten overeenkomst rechtsgeldigheid zou ontberen, dan heeft Verkoper het recht om daarvoor in de plaats te stellen de, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden zijn tot stand gekomen, de wederzijds kenbaar belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, voor de Koper niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige zo dicht mogelijk nadert.

Artikel 2: offertes

 • 2.1 Offertes, inclusief eventueel bijbehorende berekeningen, omschrijvingen en andere gegevens, zijn vrijblijvend, tenzij, en dan slechts voorzover, door ons schriftelijk met zoveel woorden anders is vermeld. Door aanvaarding van een vrijblijvende offerte komt nog geen overeenkomst tot stand.
 • 2.2 Indien door omstandigheden geen offerte of opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur tevens beschouwd als opdrachtbevestiging.

Artikel 3: totstandkomen overeenkomst, toezeggingen e.d.

 • 3.1 Een Verkoper bindende offerte leidt tot een overeenkomst indien zij tijdig en integraal schriftelijk is aanvaard, bij gebreke waarvan geen overeenkomst tot stand komt
 • 3.2 Afwijkingen op ondergeschikte punten in de aanvaarding worden niet als vermeld beschouwd, zodat de overeenkomst tot stand komt conform de offerte van Verkoper.
 • 3.3 Tijdig betekent dat de aanvaarding binnen de in de offerte uitgedrukte termijn, en bij gebreke daarvan binnen 15 werkdagen na datum van de offerte, Verkoper moet hebben bereikt
 • 3.4 in alle andere gevallen binden opdrachten van de Koper Verkoper pas nadat en voor zover die door Verkoper zijn bevestigd, dan wel door Verkoper met uitvoering daarvan is begonnen. Bevestiging kan zowel schriftelijk als mondeling door Verkoper geschieden. In geval van mondelinge bevestiging van een opdracht wordt het bestaan en de inhoud van de overeenkomst volgens de regelen van het Nederlands bewijsrecht vastgesteld.
 • 3.5 Heeft geen bevestiging plaatsgevonden binnen tien werkdagen nadat de opdracht Verkoper heeft bereikt, en is door Verkoper evenmin binnen die termijn met die uitvoering begonnen, dan is geen overeenkomst tot stand gekomen.
 • 3.6 De opdrachtbevestiging wordt geacht juist te zijn, tenzij per ommegaande na de verzending van die bevestiging schriftelijke bewaren daartegen Verkoper hebben bereikt In dat geval is geen overeenkomst tot stand gekomen.
 • 3.7 Mondelinge uitlatingen, toezeggingen van en afspraken met ondergeschikten, agenten, vertegenwoordigers, tussenpersonen, wederopdrachtgevers e.d. binden Verkoper niet dan nadat en voor zover door Verkoper schriftelijk en met zoveel woorden bevestigd.

Artikel 4: afkoelingsperiode bij consumentenkoop

 • 4.1 Een Consument kan, gedurende 14 werkdagen na de ontvangst van de geleverde zaak de overeenkomst met Verkoper zonder opgave van reden ontbinden.
 • 4.2 Ontbinding van de overeenkomst met Verkoper conform lid 1, geschiedt schriftelijk en onder gelijktijdige terugzending van de ontvangen zaak/zaken. De terugzending van de ontvangen zaak/zaken komt geheel voor rekening van de Consument.
 • 4.3 Verkoper is gehouden om het door de consument betaalde bedrag voor een tijdens de afkoelingsperiode geretourneerd product binnen 30 dagen na ontvangst aan de consument te restitueren.
 • 4.4 De afkoelperiode is niet van toepassing bij; Zakelijke aankoop en transacties. Zakelijke kopers kunnen geen aanspraak maken op retourrecht. Op onze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 5: prijs

 • 5.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen gelden af magazijn, in standaardverpakking voor verzending in Nederland, netto contant en exclusief BTW. Kosten van verzending worden als meerkosten doorberekend.
 • 5.2 Wij hebben, zolang nog niet is geleverd, te allen tijde, ook na totstandkoming van de overeenkomst, het recht de koopprijs aan te passen in verband met wijzigingen in een of meer factoren die op onze prijzen van invloed zijn. Als peildatum voor de prijzen geldt de datum waarop de overeenkomst is tot stand gekomen c.q. waarop door Verkoper een bindende aanbieding is gedaan. Geldt een vaste prijs, dan gelden die wijzigingen pas vanaf de eerste dag na de periode waarvoor de vaste prijs is overeengekomen.

Artikel 6: levering risico

 • 6.1 Levering geschiedt af vestigingsplaats van Verkoper.
 • 6.2 Indien de Koper, na ingebrekestelling, in gebreke blijft met inontvangstname en/of afname dan heeft Verkoper het recht geheel op kosten van en voor risico van Koper naar bevind van zaken te handelen en eventueel tot opslag en verkoop over te gaan, onverminderd de overige rechten van Verkoper.
 • 6.3 Het risico van het geleverde gaat op de opdrachtgever over op het vroegste der hiervoor sub 5.1 genoemde tijdstippen, ook indien levering anders dan af magazijn is overeengekomen.
 • 6.4 Wanneer Verkoper een overeenkomst sluit met een Consument gaat het risico van het geleverde over op de Consument eerst nadat de Consument het geleverde in ontvangst heeft genomen.

Artikel 7: termijnen van levering

 • 7.1 Aflevering aan de Koper geschiedt uiterlijk binnen 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst.
 • 7.2 De leveringstermijn gaat in op de eerste dag na de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.
 • 7.3 Met uitzondering van het geval waarin Verkoper de in lid 1 genoemde termijn heeft overschreden dient ingebrekestelling schriftelijk te geschieden met inachtneming van een redelijke termijn.
 • 7.4 Indien Koper aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of aan een van hem te verlangen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst niet voldoet, wordt, onverminderd de overige rechten van Verkoper, de termijn van levering verlengd met de duur van de vertraging die daardoor ontstaat.
 • 7.5 Naast een eventuele overeengekomen boete terzake van overschrijding van de termen voor levering kan de Koper geen schadevergoeding vorderen.

Artikel 8: eigendom

 • 8.1 De eigendom van de geleverde producten gaat op de Koper pas over zodra deze aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende overeenkomst inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan, ook indien voor de betaling zekerheid Is gesteld.
 • 8.2 Koper zal de geleverde producten niet verwerken of vervreemden anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
 • 8.3 Indien Koper in gebreke blijft met de betaling van enige opeisbare som, zijn wij gerechtigd om alle onbetaald gebleven zaken, voor zover aan de Koper reeds geleverd, terug te nemen.
 • 8.4 Ingeval zoals bedoeld in lid 2 is Verkoper bevoegd om al die producten op kosten van Koper te doen retourneren.
 • 8.5 Koper geeft Verkoper en de door verkoper aangegeven vertegenwoordigers toestemming zijn bedrijfsgebouwen, magazijnen etc. met dat doel te betreden.

Artikel 9: betaling en zekerheid

 • 9.1 Betaling dient door verkoper te zijn ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • 9.2 Alle betalingen dienen plaats te vinden In de valuta zoals vermeld op de factuur, zonder recht van opschorting of verrekening.
 • 9.3 Indien de Koper enige verplichting jegens Verkoper niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, surséance van betaling heeft aangevraagd, In staat van faillissement is verklaard of een besluit tot liquidatie is genomen, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van Verkoper ineens opeisbaar en is daarover rente, berekend naar de dan geldende wettelijke rente vermeerderd met 2% verschuldigd vanaf dat moment of de eerdere verhaaldag. De Koper dient daarbij levens aan Verkoper te voldoen de buitengerechtelijke kosten die wij ter zake aan derden verschuldigd worden conform naar geldende regels opgestelde declaraties alsmede, wegens onze interne kosten, 5% van dat totaal, een en ander onverminderd de aanspraken van Verkoper op eventuele gerechtelijke kosten.
 • 9.4 Tevens heeft Verkoper in een dergelijk geval het recht de (verdere) uitvoering van de verplichtingen van Verkoper voor een periode van ten hoogste een maand op te schorten en de aan Verkoper in eigendom toebehorende zaken terug te nemen of de lopende overeenkomst en een of meerdere andere met de Koper lopende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, een en ander onverminderd de overige rechten van Verkoper. Gedurende de periode van opschorting heeft Verkoper het recht, aan het einde waarvan de plicht te kiezen voor (verdere) uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomsten.
 • 9.5 In een geval als artikel 8.4 bedoeld, zijn de met de opdrachtgever eventueel overeengekomen kortingsafspraken vervallen. Verkoper heeft het recht onder rembours te leveren waarbij de rembourskosten voor rekening van de Koper komen, of (meerdere) zekerheid voor de betaling van zijn schulden te verlangen. Bij weigering of onvermogen van Koper tot het stellen van passende zekerheid, is Verkoper gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de aan Verkoper in eigendom toebehorende zaken terug te nemen.

Artikel 10: uitvoering en garantie, aansprakelijkheidsbeperking

 • 10.1 Indien de fabrikant van een product met betrekking tot dat product enige garantie heeft afgegeven, zal Verkoper aan de Koper van dat product die een beroep op die garantie wil doen, onze aanspraken jegens de fabrikant overdragen indien dat mogelijk is. Verder strekt de garantie van Verkoper niet.
 • 10.2 Eventuele tekorten in aantallen zullen door Verkoper zo spoedig mogelijk, nadat dit Verkoper is aangetoond, worden geleverd, mits de wel geleverde aantallen tijdig zijn betaald.
 • 10.3 Beschadigde producten zullen door Verkoper zo spoedig mogelijk kosteloos worden vervangen nadat zij franco door Verkoper retour ontvangen zijn en aangetoond is dat de beschadiging voor rekening van Verkoper komt.
 • 10.4 De verplichtingen van Verkoper uit de voorgaande leden van dit artikel kunnen door Verkoper worden opgeschort totdat de Koper aan al zijn opeisbare verplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan.
 • 10.5 Behoudens opzet en grove schuld van de feitelijk leidinggevende functionarissen van Verkoper, is Verkoper niet aansprakelijk voor enige indirecte schade bij de opdrachtgever of derden en is de aansprakelijkheid zijdens Verkoper voor directe schade in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de levering terzake waarvan de schade wordt gevorderd.
 • 10.6 Koper vrijwaart Verkoper van eventuele aanspraken van derden voor schade waarvoor wij aansprakelijkheid hebben uitgesloten.
 • 10.7 Artikel 10.5 is niet van toepassing op een overeenkomst tussen Verkoper en een consument.

Artikel 11: reclames verval van aanspraak

 • 1.1 Iedere aanspraak ter zake van tekortkomingen zijdens Verkoper vervalt indien niet binnen 2 maanden na aflevering schriftelijk bij ons is gemeld.
 • 11.2 Bij vervoer door derden is de Koper verplicht om bij gebleken beschadiging van de zaken, alvorens die in ontvangst te nemen, door de vervoerder proces-verbaal van de schade te laten opmaken, zulks op straffe van verval van het recht tot reclame.
 • 11.3 Indien de producten door of vanwege de opdrachtgever aan ons magazijn worden afgehaald, moeten zij terstond worden geïnspecteerd en dienen eventuele dan kenbare reclames terstond worden gemeld, een en ander op straffe van verval van het recht tot reclame.
 • 11.4 Geringe verschillen in kwaliteit, kleur e.d. kunnen geen aanleiding zijn tot reclames.
 • 11.5 Overeengekomen retourzendingen dienen franco te geschieden.
 • 11.6 Een vervallen aanspraak kan niet als verweer dienen.
 • 11.7 In geval van aan de Verkoper toerekenbare niet, niet-tijdige, niet volledige of non-conforme levering, reikt de aansprakelijkheid van de Verkoper niet verder dan zijn verplichting de levering te herstellen of te verbeteren of de ter zake van die levering verrichtte betaling terug te storten. Zulks naar keuze van de Verkoper.

Artikel 12: hoofdelijkheid

 • 12.1 Bestaat de Koper uit meer dan een natuurlijke of rechtspersoon, dan zijn die alle voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de Koper jegens Verkoper.

Artikel 13: overmacht

 • 13.1 De verplichtingen van Verkoper uit de overeenkomst worden opgeschort voor de duur dat Verkoper door overmacht verhinderd is aan die verplichtingen te voldoen.
 • 13.2 Met verhinderd wordt gelijkgesteld: in ernstige mate bemoeilijkt.
 • 13.3 Met overmacht wordt gelijkgesteld oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van water en/of energie in het bedrijf van Verkoper.
 • 13.4 Met overmacht wordt eveneens gelijkgesteld de sub 13.3 vermelde omstandigheden in het bedrijf van derden van wie wij de benodigde diensten, materialen, grondstoffen en dergelijke geheel of gedeeltelijk betrekken.
 • 13.5 Met overmacht worden voorts gelijkgesteld de sub 13.3 vermelde omstandigheden wanneer een of ander zich voordoet bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer.
 • 13.6 Met overmacht worden mede gelijkgesteld alle overige van onze wil onafhankelijke omstandigheden, behoudens opzet en grove schuld van het bestuur van de vennootschap van Verkoper en van diegenen, die onzerzijds met de leiding over de uitvoering van de overeenkomst zijn belast.
 • 3.7 Indien ten gevolge van overmacht de uitvoering van (een gedeelte van) de overeenkomst meer dan een maand is vertraagd hebben beide partijen het recht de (rest van de) overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Dit leidt niet tot schadeplichtigheid over en weer. Eventueel vooruit ontvangen betalingen zullen door Verkoper worden teruggestort met dien verstande dat hetgeen door ons worden teruggestort met dien verstande dat hetgeen door Verkoper reeds is gepresteerd, door de Koper zal worden betaald c.q. met hem zal worden verrekend naar rato van de overeengekomen factuurwaarden.

Artikel 14: toepasselijk recht, geschillen

 • 14.1 Op de rechtsverhouding tussen Koper en Verkoper is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van de bepalingen van de eenvormige wetten inzake de totstandkoming van (koop)overeenkomsten en inzake internationale koop van roerende lichamelijke zaken.
 • 14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit die rechtsverhouding of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die een uitvloeisel zijn van die rechtsverhouding, zullen worden beslist door de Nederlandse rechter, is in eerste instantie de rechtbank bevoegd, dan uitsluitend door de rechtbank te 's-Hertogenbosch.
 • 14.3 Partijen zullen eerst in der minne overeenstemming trachten te bereiken.